"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 322
  • This issue is entitled "Proceedings on Number Theory"
  • editors A.I.Vinogradov and Yu.V.Nesterenko

  • Contents