"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 304
  • This issue is entitled "Computational complexity theory. Part VIII"
  • editor Yu.V.Matiyasevich

  • Contents