"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 298
  • This issue is entitled "Probability and Statistics. Part 6"
  • editor V.N.Sudakov

  • Contents