"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 296
  • This issue is entitled "Numerical Methods and Algorithms. Part XVI"
  • editors V. N. Kublanovskaya and L. Yu. Kolotilina

  • Contents