"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 294
  • This issue is entitled "Probability and Statistics. Part 5"
  • editor V.N.Sudakov

  • Contents