"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 284
  • This issue is entitled "Numerical Methods and Algorithms. Part XV"
  • editors V. N. Kublanovskaya and L. Yu. Kolotilina

  • Contents