"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 280
  • This issue is entitled "Geometry and Topology. Part 7"
  • editors S.V.Buyalo and N. Yu. Netsvetaev

  • Contents