"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 279
  • This issue is entitled "Geometry and Topology. Part 6"
  • editors S. V. Buyalo and N. Yu. Netsvetaev

  • Contents