"Zapiski Nauchnyh Seminarov POMI"

VOL. 248
  • This issue is entitled "Numerical Methods and Algorithms. Part XIII"
  • editor V. N. Kublanovskaya

  • Contents