EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 39(53), pp. 161--164 (1986)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

NELINEJNYE URAVNENIYA V GIL'BERTOVOM PROSTRANSTVE

I. M. Lavrent'ev, R. Shchepanovich

MGU, Mehaniko-matematicheskij fakultet Kafedra metematicheskogo analiza, Moskva, Rossiya and Institut za matematiku i fiziku, Podgorica, Yugoslavia

Abstract: Rassmatrivaet\-sya vopros razreshimosti uravneniya $F(x)=0$, gde $F$ monotonnyj i $G$ vpolne nepreryvnnyj operatory v $H$.

Classification (MSC2000): 47H05, 47H15

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition