EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 39(53), pp. 153--160 (1986)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

TEOREMY VLOZHENIYA DLYA ODNOGO KLASSA FUNKCIJ

B. Lakovich

Institut za matematiku i fiziku, Podgorica, Yugoslavia

Abstract: Rassmatrivayut\-sya nekotorye klassy funkcij tipa Besova v metrike $L_p$, $p=(p_1\dots,p_n)$ i dokazyvayut\-sya teoremy vlozheniya i sovpadaniya dlya etih klassov. Dlya $p_1= p_2=\dots= p_n$ poluchennye rezul'taty sovpadayut s izvestnymi rezul'tatami.

Classification (MSC2000): 41A10

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition