EMIS ELibM Electronic Journals PUBLICATIONS DE L'INSTITUT MATHÉMATIQUE (BEOGRAD) (N.S.)
Vol. 38(52), pp. 153--156 (1985)

Previous Article

Next Article

Contents of this Issue

Other Issues


ELibM Journals

ELibM Home

EMIS Home

 

OCENKA KOEFFICIENTOV FUR'E FUNKCIJ PRINADLEZHASHCHIH KLASSAM BESOVA

Muharem Ch. Berisha

Prirodno-matematicki fakultet, Pristina, Yugoslavia

Abstract: V eetoi rabote opredeleny dostatochnye usloviya kotorym dolzhny udovletvoryat' koefficienty Fur'e funkcii $f(x)$ chtoby ona prinadlezhala klassu $B(p,\theta,\alpha)$.

Classification (MSC2000): 42A32

Full text of the article:


Electronic fulltext finalized on: 2 Nov 2001. This page was last modified: 16 Nov 2001.

© 2001 Mathematical Institute of the Serbian Academy of Science and Arts
© 2001 ELibM for the EMIS Electronic Edition